Del 7 Fagstrategier

Riksantikvarens fagstrategier

Riksantikvaren har en rekke fagstrategier som angir satsinger og prioriteringer for vårt faglige arbeid. Enkelte er av nyere dato, mens andre skal oppdateres og revideres. Strategiene skal være relatert til uttalte mål og føringer fra Storting og regjering. De skal bygge opp under Riksantikvarens overordnete strategi, og de skal se faglige mål opp mot økonomisk handlingsrom.

Havråtunet er ett av tolv freda kulturmiljø i Norge, og har spor av menneskelig aktikivitet tilbake til steinalderen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fagstrategiene gjelder for områder som er av særskilt betydning i strategiperioden eller som har særskilte strategiske og faglige utfordringer.

Tematiske bevaringsstrategier

Bevaringsstrategier for prioriterte temaer er en ny satsing som ble lansert i Meld. St. 16 – Nye mål i kulturmiljøpolitikken (2019-2020). Tematiske bevaringsstrategier er under utvikling.

Riksantikvarens strategier for kulturmiljøforvaltningen

Strategier av betydning for hele kulturmiljøfeltet med veivalg og prioriteringer for kulturmiljøforvaltningen som helhet.

Riksantikvarens fagstrategier

wdt_ID Strategi Status
1 Riksantikvarens klimastrategi ferdigstilles juni 2021
2 Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 under revisjon
3 Riksantikvarens FoU-strategi 2014 under revisjon
4 Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillige organisasjoner 2018-2021 under revisjon
5 Digital strategi for kulturmiljøforvaltningen ferdigstilles 2021
6 Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen revideres i strategiperioden
7 Verneplan for flytende kulturminner (2020-2023) Ferdigstilt
8 Fagstrategi for stavkirker og middelaldersk trearkitektur 2020-2023 – beholde, videreutvikle og styrke kompetanse. Ferdigstilt
9 Strategi for forvaltning av middelalderbyene utarbeides i strategiperioden (2021-2025)
10 Strategi for tradisjonshåndverk utarbeides i strategiperioden (2021-2025)
11 Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2011-2020 revideres i strategiperioden (2021-2025)
12 Internasjonal strategi 2014-2020 revideres i strategiperioden (2021-2025)

Riksantikvarens internstrategier

wdt_ID Strategi Status
1 HR-strategi 2017 - 2021 revideres i strategiperioden (2021 – 2025)
2 Kommunikasjonsstrategi for Riksantikvaren 2016 revideres i strategiperioden (2021 – 2025)
3 Strategi for internkommunikasjon 2019 revideres i strategiperioden (2021 – 2025)

Tilgjengelighetserklæring