Del 3 Direktoratrollen

Riksantikvarens direktoratrolle

Fagpolitisk rolle

Riksantikvaren

 • iverksetter Stortingets og regjeringens kulturmiljøpolitikk
 • gir faglige innspill til departementet
 • påser at nasjonale mål ivaretas
 • deltar i internasjonalt arbeid på kulturmiljøfeltet og bidrar til at internasjonale konvensjoner følges opp
 • har overordnet ansvar for fordeling av statlige tilskudd
 • utformer nasjonale fagstrategier for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø

Myndighetsrollen

Riksantikvaren

 • har myndighet etter kulturminneloven, herunder fredningsmyndigheten og dispensasjonsmyndigheten for utvalgte kulturminner av nasjonal verdi
 • har innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven
 • skal påse likebehandling, føre tilsyn og kontroll og er klagemyndighet
 • skal utarbeide rundskriv, retningslinjer og veiledere for kulturmiljøforvaltningen

Ekspert- og rådgiverrollen

Riksantikvaren

 • skal gi faglige råd om bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø
 • besitter, utvikler og formidler spisskompetanse på prioriterte fagfelt
 • skal være pådriver for utvikling og deling av kunnskap og forskning i kulturmiljøforvaltningen
 • videreformidler prioriterte behov og utfordringer i kulturmiljøforvaltningen

Samfunnsaktørrollen

Riksantikvaren

 • er en tydelig og relevant samfunnsaktør
 • initierer og deltar i overordnete samfunnsdebatter som berører kulturmiljø
 • er pådriver for at kulturmiljø skal være en ressurs i bærekraftig samfunnsplanlegging

Systemrollen

Riksantikvaren

 • er pådriver for effektiv samhandling
 • skal utvikle verktøy og digitale tjenester som bidrar til en enhetlig kulturmiljøforvaltning
 • har ansvaret for sentrale data om kulturmiljø og for å gjøre dem tilgjengelige

Tilgjengelighetserklæring