Del 4 Utfordringer og muligheter

Utfordringer gir muligheter

Samfunnet vårt og folks liv er i stadig endring. I vår tid skjer endringene raskt. Teknologi, infrastruktur og globalisering har endret hvordan vi bor, jobber og samhandler. Kulturmiljø er et fellesgode som kan bidra til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  Slik sett er kulturmiljø en ressurs og en del av løsningen på store samfunnsutfordringer i vår tid.

I 2020 fikk vi en ny stortingsmelding, Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold. Meldingen vektlegger hvor viktig vårt felt er for samfunnsutvikling, for klima og miljø. God kulturmiljøforvaltning er bærekraft i ordets rette forstand. Det gir muligheter og er berikende for oss som lever i dag, samtidig som vi ivaretar fremtidige generasjoners mulighet til å oppleve og ta i bruk kulturarven vår. God kulturmiljøforvaltning bidrar til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål.

Apotek Bien i Bergen er et godt eksempel på ny bruk av et vedtaksfreda apotek. Det er i dag et serveringsted. Stedet har beholdt navnet, noe som er med på å holde minnet om apoteket levende. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Klimaendringer

Klimautfordringene er blant vår tids største utfordringer. Globalt står byggenæringen for 40 prosent av klimagassutslippene. Gjenbruk og klimaeffektivisering av eksisterende bygninger, istedenfor å rive og bygge nytt, er virkningsfulle klimatiltak. Samtidig ser vi at klimaendringene med ekstremvær truer både historiske bygninger og arkeologiske kulturminner. Riksantikvarens klimastrategi vil vise til flere gode grep for å møte klimautfordringene i årene som kommer. Her må kulturmiljøforvaltningen bidra i fellesskap med andre sektorer.

Klimatilpasning er også et av flere felt innen kulturmiljøforvaltning hvor erfaringsutveksling og samarbeid over landegrenser vil gjøre oss bedre. Vi kan både lære av andre – og lære bort.

Demografiske endringer

Kulturmiljøene bidrar til bærekraftig utvikling og til sosial bærekraft: Levbare byer og steder – steder der det er godt å leve og bo. Bærekraft er mer enn bare klimagassutslipp og effektiv transport. Historien og kulturarven gir særpreg og egenart.

Der tilflyttingen er stor, er det press på arealer og på historiske byområder. Store utbyggingstiltak for infrastruktur innebærer også omfattende arealinngrep som kan påvirke kulturminner, kulturmiljø og landskap. Kulturmiljøforvaltningen må, i samarbeid med lokalmiljøene, avklare kulturmiljøverdiene tidlig i slike prosesser, og formidle kunnskap om verdiene. Det vil legge grunnlag for gode løsninger.

Villa Dammen i Moss er en verneverdig enebolig fra 1935. For Villa Dammen førte tiltak for å gjøre huset mer miljøvennlig og energieffektivt, til en 67 prosent reduksjon i det totale klimagassutslippet over 60 år. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

På samme tid er fraflytting en realitet en rekke steder. Nye driftsformer i landbruket fører til at landbruksbygg blir stående tomme. Endringer i næring, teknologi og industri gjør at store anlegg blir forlatt. Historiske bykjerner i mindre byer taper attraktivitet og funksjoner i konkurranse med forretninger og annen virksomhet som etableres utenfor bykjernen. Fraflytting utfordrer bevaringsarbeidet, siden bruk i de fleste tilfeller er en forutsetning for vern. Her må kulturmiljøforvaltningen være løsningsorientert og en pådriver for gjenbruk og ny bruk. Mange spår at koronapandemien vil endre hvordan vi velger å bo og arbeide fremover.

Teknologi og digital tjenesteutvikling

Digitaliseringen av offentlig sektor skjer i hurtig tempo.  Etter regionreformen er digitalisering en forutsetning for å få forvaltningen til å fungere smidig og helhetlig. Digitalisering av forvaltningen er en forutsetning for effektivisering, åpenhet og likebehandling. I årene som kommer vil vi videreutvikle søknads- og saksbehandlingsverktøyet for kulturmiljøforvaltningen, Digisak. Kulturmiljøforvaltningen er også avhengig av oppdatert og korrekt digital informasjon om kulturmiljøene. Dette forutsetter at informasjonen kvalitetssikres og gjenbrukes i digitale tjenester. Her ligger et stort arbeid foran oss.

Digitale tjenester og ambisjonen om bruken av åpne data, gir også muligheter for formidling og kunnskapsdeling til et større publikum. Riksantikvaren skal i årene som kommer prioritere digitaliseringsarbeidet høyt.

En smidig forvaltning

Krav om effektivisering og forenkling innebærer, sammen med stramme økonomiske rammer, at vi må jobbe annerledes og utnytte ressursene våre på nye måter. Det krever at forvaltningen tar i bruk ny kunnskap og samarbeider på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å løse oppgavene effektivt og med gode resultater.

Med regionreformen fikk Riksantikvaren en tydeligere overordnet rolle. Direktoratet arbeider med strategiske veivalg på kulturmiljøfeltet. Vi må kunne omstille oss raskt. Dette krever at vi er lydhøre overfor den øvrige kulturmiljøforvaltningen. Slik styrker vi vår faglige rådgiving og kan bidra til å utvikle kunnskapen og verktøyene forvaltningen trenger. Riksantikvaren vil samarbeide med fylkeskommunene for å utvikle potensialet regionreformen gir –  at kulturmiljø er en ressurs for regional utvikling.

Med Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold, fikk vi nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken. Tematiske bevaringsstrategier skal være et sentralt virkemiddel for å nå de nye målene. Strategiene skal bidra til å strukturere, samordne og organisere innsatsen på feltet. Riksantikvaren har fått i oppgave å utvikle bevaringsstrategiene. Dette arbeidet gjør vi ikke alene, og vi ser fram til samarbeid med Klima- og miljødepartementet, fylkeskommunene, Sametinget, kommunene og andre aktører som frivillige organisasjoner og næringsliv m.fl. Her har vi en unik mulighet til å få enda flere aktører til å bli med på å bevare, utvikle og formidle kulturmiljø i årene framover.

Engeløya Bred strandflate og frodige beitelier preger landskapet mellom sjø og fjell. Mange spor vitner om tidlig bosetting. Det ringformete tunanlegget fra jernalderen på Vollmoen vest for Steigen kirke er Nord-Norges største gravhaug. Steinkirken er fra middelalderen, og på Vollmoen like ved er det spor etter en høvdinggård. Krigsminnet Batterie Dietl fra 2.verdenskrig forvaltes av Nordlandsmuseet. På Engeløya fins det en rekke verneverdige bygninger. Nordgrense for edellauvskog i Norge går over øya, som har verdens nordligste forekomst av vill hassel. På øya er det naturbeitemark, slåttemark, beita strandeng og sanddyner, samt kulturpåvirka edellauvskog og hagemark. Det drives aktivt jordbruk på 34 foretak, med melke- og kjøttproduksjon. Sauedrifta er økende og her er tre bruk med den bevaringsverdige sauerasen steigarsau.
Kvernsteinsbruddene I Hyllestad, Aurgota Kvernsteiner på sjøbunnen. Steinene er tatt ut fra kvernsteinbrudd på land. Produksjonen av kvernstein her går tilbake til vikingtid, fra ca. 800-tallet og strekker seg helt fram på 1900-tallet.
Neptun Sildoljefabrik På den lille øya Svinøya sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Nordland, ligger Neptun Sildoljefabrikk. Fabrikken ble fredet i 2019 som et av de teknisk-industrielle kulturminnene som er viktige for nasjonens industrihistorie.

Alles historie – rike opplevelser

Gjennom arbeidet med bevaringsstrategier og en representativ fredningsliste, skal vi ha som mål å bevare og fortelle historien om et mangfoldig Norge. I denne historien har våre fem nasjonale minoriteter og det flerkulturelle samfunnet en like naturlig plass som gamle storgårder, festninger og kirkebygg. Livet i værharde fiskevær langs kysten, livet på setrene i innlandet, livet som industriarbeider, livet som soldat under andre verdenskrig og livet som innvandrer til Norge – alle historiene er relevante og viktige.

Skal kulturmiljøfeltet ha legitimitet i årene som kommer, må kulturmiljøene bidra til å skape tilhørighet og forme identitet. På den måten vil kulturmiljøene være en ressurs for bærekraftig samfunnsutvikling. De må skape engasjement og deltakelse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  Dette må skje på en bærekraftig måte, slik at kulturmiljøet blir til glede og nytte for nye generasjoner.

Tilgjengelighetserklæring