Del 2 Samfunnsoppdrag og nasjonale mål

Riksantikvarens samfunnsoppdrag og nasjonale mål

Riksantikvaren er  direktoratet for kulturmiljøforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturmiljø. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale miljømålene og virkemidlene som stilles til rådighet. Jobben vår er å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, sette kulturmiljøpolitikken ut i livet og gi faglige innspill til politikkutviklingen.

Riksantikvaren har ansvar for å gi faglige bidrag til departementets arbeid med kulturmiljø som en integrert del av klima- og miljøpolitikken. Vi har også en rådgivende funksjon overfor annen offentlig forvaltning, allmennheten og næringslivet. Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturmiljøpolitikken blir gjennomført. Direktoratet har også overordnet faglig ansvar overfor kommunenes, fylkeskommunenes, Sametingets, forvaltningsmuseenes og Sysselmesteren på Svalbards  arbeid på kulturmiljøfeltet.

Riksantikvaren skal arbeide  langsiktig og effektivt med tilgjengelige midler for å sikre at mangfoldet av kulturminner, kulturmiljø og det kulturhistoriske landskapet forvaltes og tas vare på som ressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Et mangfold av kulturminner, kulturmiljø og landskap skal tas vare på i et langsiktig perspektiv.

Riksantikvaren skal arbeide internasjonalt på kulturmiljøfeltet. Vi skal formidle kontakt mellom norske og internasjonale fagmiljøer, representere norske mydigheter i relevante internasjonale organer og bidra i arbeidet med å følge opp konvensjoner og avtaler om kulturmiljø.

Nasjonale mål på kulturmiljøfeltet

1.

Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø

2.

Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging

3.

Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk

Riksantikvarens verdier

Samfunnsengasjert, nytenkende og kompetent

Samfunnsengasjert betyr for oss

  • Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten.
  • Vi tilrettelegger for engasjement og deltakelse.
  • Vi samarbeider tverrfaglig og på tvers av sektorer.
  • Vi viser hvordan kulturmiljø kan brukes for å støtte bærekraftig samfunnsutvikling.

Nytenkende betyr for oss

  • Vi søker nye løsninger og nye samarbeidspartnere.
  • Vi søker nye måter å bruke kulturmiljø på for å skape lokal identitet og næring.
  • Vi deler og tar i bruk kulturmiljødata på nye måter.

Kompetent betyr for oss

  • Vi er pådriver for å utvikle, dele og ta i bruk ny kunnskap.
  • Vi har fagekspertise og utvikler kompetansen vår.
  • Vi har kunnskap om forhold og prosesser som innvirker på kulturmiljøforvaltningen.

Tilgjengelighetserklæring