Del 5 Strategiske satsinger og mål

Strategiske satsinger og mål

Strategisk satsing 1.

Riksantikvaren skal legge til rette for engasjement, medvirkning og bidra til demokratiske prosesser for kulturmiljø.

 

Strategisk mål 1.1.

Muligheten til å ivareta og bruke kulturmiljø er styrket, for både innbyggere, eiere, forvaltere og frivillige.

Delmål 1.
>  Eiere og forvaltere av kulturmiljø får god rådgivning og tilgang til oppdatert informasjon.

Delmål 2.
>  Riksantikvaren stimulerer til deltakelse i frivillig arbeid.

 

Strategisk mål 1.2.

Kulturmiljøets relevans i samfunnet og i offentlig forvaltning er styrket.

Delmål 1.
>  Kommuner, eiere og brukere er involvert i beslutningsprosesser om vern og bruk av kulturmiljø.

Delmål 2.
>  Formidling og kommunikasjon gir økt kunnskap og engasjement for kulturmiljø.

Strategisk satsing 2.

Riksantikvaren skal arbeide for at kulturmiljø bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål.

 

Strategisk mål 2.1.

Kulturmiljø blir ivaretatt gjennom helhetlig samfunnsplanlegging og bidrar til utvikling av levbare byer og steder.

Delmål 1.
>  Kulturmiljø er en ressurs for å ivareta og utvikle byer og steder.

 

Strategisk mål 2.2.

Kulturmiljø gir økt grunnlag for næringsutvikling og utvikling av livskraftige lokalsamfunn.

Delmål 1.
>  Kulturmiljø er tatt vare på og brukt som ressurs i næringsutvikling.

 

Strategisk mål 2.3.

Kulturmiljøfeltets bidrag til reduksjon av klimagassutslipp realiseres.

Delmål 1.
>  Eksisterende bygninger bevares og brukes slik at klimagassutslipp reduseres og kulturmiljø ivaretas.

Delmål 2.
>  Energiytelsen i eksisterende bygninger forbedres, slik at klimagassutslipp reduseres og kulturhistoriske verdier ivaretas.

Delmål 3.
>  Kulturmiljø forvaltes gjennom samordnet arealbruk og arealplanlegging, slik at klimagassutslipp reduseres og kulturhistoriske verdier og interesser ivaretas.

 

Strategisk mål 2.4.

Uønskede konsekvenser av klimaendringene for kulturmiljø er redusert.

Delmål 1.
>  Kompetansen om hvordan man tar vare på kulturmiljø i et klima i endring er styrket.

Delmål 2.
>  Klimarelaterte tap av kulturmiljø og skade på kulturmiljø forebygges og reduseres.

Strategisk satsing 3.

Riksantikvaren skal arbeide for å bevare et mangfold av kulturmiljø.

 

Strategisk mål 3.1.

Et større mangfold av kulturmiljø er tatt vare på.

Delmål 1.
>  Bevaringsstrategiene har bidratt til at et større mangfold av kulturmiljø er tatt vare på og tatt i bruk.

Delmål 2.
>  Riksantikvaren har gjennom deltakelse i internasjonalt arbeid bidratt til at et mangfold av kulturmiljø bevares.

Strategisk mål 3.2.

Samarbeid og samordnet virkemiddelbruk gir effektiv og helhetlig kulturmiljøforvaltning.

Delmål 1.
>  Kunnskapen om kulturmiljø av nasjonal interesse er styrket.

Delmål 2.
>  Virkemiddelapparatet skal være samordnet, enhetlig og tilpasset dagens samfunnsutfordringer og nasjonale mål.

Strategisk mål 3.3.

Kommunesektoren og andre relevante samfunnssektorer tar vare på egne kulturmiljø og tar hensyn til kulturmiljø i sin virksomhet.

Delmål 1.
>  Riksantikvaren samarbeider med kommunesektoren og statlige sektorer og for å ta vare på og utvikle kulturmiljø.

Strategisk satsing 4.

Riksantikvaren skal bidra til å utvikle og formidle kunnskap om kulturmiljø.

 

Strategisk mål 4.1.

Kulturmiljøforvaltningen har kvalitetssikret kulturmiljødata som er gjort tilgjengelige for alle.

Delmål 1.
>  Kulturmiljødata av høy kvalitet er tilgjengelig.

Delmål 2.
>  Riksantikvarens digitale tjeneste for søknad- og saksbehandling brukes av alle i kulturmiljøforvaltningen samt av eiere og tiltakshavere.

Delmål 3.
>  Indikatorer og andre styringsdata gir god kunnskap om utviklingen av kulturmiljø.

Delmål 4.
>  Riksantikvaren deltar i sektorovergripende statistikkprogram og utvikling av offisiell statistikk på kulturmiljøområdet.

Strategisk mål 4.2.

Riksantikvaren utvikler og formidler kunnskap og bidrar til kompetansen om forvaltning av kulturmiljø i samfunnet.

Delmål 1.
>  Riksantikvaren er en pådriver for kunnskaps- og fagutvikling på kulturmiljøfeltet.

Delmål 2.
>  Riksantikvaren etablerer, viderefører og deltar på arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

Delmål 3.
>  Riksantikvaren er pådriver for utvikling av relevant utdanning på kulturmiljøfeltet og styrket tilgang til håndverkere.

Tilgjengelighetserklæring