Del 3.3 Ressursbruk

Ressursbruk

Riksantikvaren jobber kontinuerlig med å digitalisere tjenestene, omstille og effektivisere driften og tilpasse bemanningen.

Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2023, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2. Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag for de siste tre år.

Nøkkeltall

64 % av utgiftene på Riksantikvarens kapittel 1429 i 2023 er knyttet til tilskuddsposter til forskjellige formål.

wdt_ID Regnskap per område i 2023 Tall i prosent Tall i kroner
1 Lønn (post 01, 21, 22) 17.10% 126,820,510
2 Driftsutgifter (post 01, 21, 22) 13.00% 96,386,659
3 Tilskuddsposter 63.50% 471,586,698
4 Andre kapitler 6.50% 48,081,002
5 SUM 100% 742,874,868

Tabell 4  – Alle poster er inkl. belastning på andre kapitler

Figur 1  – Regnskap per område i 2023

wdt_ID Oversikt over nøkkeltall 2021-2023 2021 2022 2023
1 Antall utførte årsverk 129 126 122
2 Samlet tildeling post 01-99 *) 778,373,000 738,335,000 744,051,000
3 Utnyttelsesgrad post 01-29 96% 99% 97%
4 Driftsutgifter 228,777,456 233,781,081 236,527,919
5 Lønnsandel av driftsutgifter 53.50% 53.00% 53.60%
6 Lønnsutgifter per årsverk 950,295 983,787 1,039,528

Tabell 5 : Oversikt over nøkkeltall
*) Samlet tildeling består av overføring fra forrige regnskapsår pluss årets tildeling fra overordnet departement på Riksantikvarens kapittel og poster, jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Mens driftsutgifter er summen av utbetalinger til drift på Riksantikvarens kapittel og belastningsfullmakter, jf. Oppstilling av artskontorapportering.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene samlet for alle budsjettposter var kroner 236 527 919 i 2023, og gikk opp med 1,2 % fra 2022. Lønnsandelen utgjorde 53,6 % av dette, og gikk ned med 0,6 % fra 2022.

Riksantikvarens utnyttelsesgrad for drift (post 01 – 29) ble 97 % i 2023. Det er nedgang i utnyttelsesgraden i 2023 med 23 % fra 2023.

wdt_ID Driftsutgifter Tall i prosent Tall i kroner
1 Lønnskostnad 57% 126,820,510
2 Kostnad lokaler 12% 27,559,215
3 Kjøp av tjenester 25% 55,352,621
4 Reisekostnader 1% 2,775,201
5 Øvrige driftsutgifter 5% 10,699,621
6 SUM 100% 223,207,168

Tabell 6: kostnadsfordeling for kap. 1429 post 01, 21 og 22

Figur 2: driftsutgifter 2023

Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter samlet for post 01, 21 og 22 utgjorde i 2023 57 %.
Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter for post 01 (Riksantikvarens eget driftsbudsjett) utgjorde 78 %.

Samlet tildeling post 01-99

Samlet tildeling økte med 0,8 % fra 2022, og utgjorde i 2023 kroner 744 051 000.

Endringen i samlet tildeling skyldes økt prisindeksregulering og kompensasjon etter lønnsoppgjøret for 2023, samt noe ekstra midler til endring av digitale systemer som følge av oppløsning av fylkene. Vi henviser til ledelseskommentaren i del 6 Årsregnskap for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.

wdt_ID Post Utgift Beløp
1 Post 01 Driftsutgifter 162,147,000
2 Post 21 Spesielle driftsutgifter 32,597,000
3 Post 22 Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning 48,545,000
4 Post 60 Kulturminnearbeid i kommunene 8,824,000
5 Post 70 Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 39,870,000
6 Post 71 Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 146,127,000
7 Post 72 Tekniske og industrielle kulturminner 58,858,000
8 Post 73 Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring 94,260,000
9 Post 74 Fartøyvern 70,618,000
10 Post 75 Fartøyvernsentrene 19,759,000

Tabell 7: Samlet tildeling over kap. 1429 og 4429 i 2023 per post (inkl. overføring fra 2022)

Ansatte

Av 122 utførte årsverk i 2023 er 108 fast ansatte.

wdt_ID ​Antall ​2021 ​2022 2023
1 Antall ansatte * 144 141 139
2 Antall avtalte årsverk * ​ 139 138 135
3 Antall utførte årsverk ** ​129 ​126 122
4 Lønnsutgifter per årsverk 950,295 983,787 1,039,528

Tabell 8: Antall ansatte per år
*) Tallene for antall ansatte og avtalte årsverk er i henhold til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) veiledningsnotat til årsrapport for statlige virksomheter hentet fra SSB statistikk: “12623: Ansatte i staten”. Tallene viser et årsgjennomsnitt. Tallene for utførte ansatte er hentet ut fra SAP Innsikt, som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid).

**) Ved beregning av utførte årsverk kommer reisetid, overtid og annet betalt merarbeid, som er avtalt og godkjent, til utbetaling i tillegg. Beregningen av utførte årsverk påvirkes ikke av ferieavvikling, hjemmekontor, eller opparbeiding og avvikling av reisetid, overtid og fleksitid til avspasering. Fravær på mindre enn en dag regnes ikke med ved beregning av utførte årsverk. Alt annet fravær på en dag eller mer kommer til fratrekk ved beregning av utførte årsverk. Om fraværet er med eller uten lønn har ingen betydning.

Lønnsutgifter per årsverk

Lønnsutgifter per årsverk i 2023 var på kr 1 039 528, som var en økning på 5,4 % fra 2022.

Årsaken til økningen i lønnsutgifter per årsverk var at lønnsoppgjøret i 2023 var høyere enn tidligere år. Dette gjaldt for Riksantikvaren på lik linje med staten ellers. I tillegg er det verdt å nevne at ved turnover har konkurransesituasjonen innenfor flere av våre fagfelt endret seg de siste årene og nyansatte kommer inn med høyere avlønning enn ansatte som slutter.

Tilgjengelighetserklæring