Del 3.3 Ressursbruk

Ressursbruk

Riksantikvaren leverer på krav om avbyråkratisering og effektivisering gjennom å kontinuerlig jobbe med å digitalisere tjenestene, omstille og effektivisere driften og tilpasse bemanningen.

Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2021, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2.

Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag. 70 prosent av utgiftene på Riksantikvarens kapittel 1429 i 2021 er knyttet til tilskuddsposter til forskjellige formål.

3.3.1 Nøkkeltall

Samlet tildeling består av overføring fra forrige regnskapsår og årets tildeling fra overordnet departement på Riksantikvarens kapittel og poster, jf. bevilgningsrapporteringen og note A.

Figur 7 - Regnskap per områder i 2021

Tabell 7 - oversikt over nøkkeltall 2019-2021

wdt_ID Beskrivelse 2019 2020 2021
1 Antall årsverk 142 136 129
2 Samlet tildeling post 01-99 i kr. 785 628 000 792 235 000 778 373 000
3 Utnyttelsesgrad post 01-29 90% 93% 96%
4 Driftsutgifter i kr. 227 726 214 227 557 589 228 777 456
5 Lønnsandel av driftsutgifter 55,8 % 55,9% 53,5%
6 Lønnsutgifter pr årsverk i kr. 897 445 910 385 950 295

Driftsutgifter er summen av utbetalinger til drift på Riksantikvarens kapittel og belastningsfullmakter, jf. oppstilling av artskontorapportering.

Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter på Riksantikvarens kapittel/post 142901 i 2021 er på cirka 75 prosent.

3.3.2 Antall utførte årsverk

Tallene for 2021 er hentet ut fra Systems, Applications and Products (SAP) som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid).

Av de 129 utførte årsverk hos Riksantikvaren for 2021 er 113 av disse fast ansatte.

3.3.3 Samlet tildeling post 01 - 99

Samlet tildeling gikk ned med 1,8 prosent fra 2020, og utgjorde kroner 778 373 000.

Nedgang i samlet tildeling skyldes mindre overført fra 2020 til 2021. Riksantikvaren henviser til ledelseskommentaren i del 6 Årsregnskap for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.

Tabell 8 - viser samlet tildeling over kapittel 1429 og 4429 i 2021 per post

wdt_ID Beskrivelse Utgift Beløp i kr.
1 Post 01 Driftsutgifter 155 857 000
2 Post 21 Spesielle driftsutgifter 33 014 000
3 Post 22 Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning 54 001 000
4 Post 60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 600 000
5 Post 70 Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 57 722 000
6 Post 71 Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 162 902 000
7 Post 72 Tekniske og industrielle kulturminner 58 483 000
8 Post 73 Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring 78 095 000
9 Post 74 Fartøyvern 79 704 000
10 Post 75 Fartøyvernsentrene 18 465 000
11 Post 77 Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet 10 616 000
12 Post 79 Verdensarven 67 251 000
13 Post 02 Oppdrag og andre div. inntekter -2 808 000
14 Post 09 Internasjonale oppdrag -3 529 000

3.3.4 Driftsutgifter

Driftsutgifter var kroner 228 777 456 i 2021 og gikk opp med 0,5 prosent fra 2020. Lønnsandelen utgjorde 53,5 prosent av dette, og gikk opp med 2,4 prosent fra 2020.

Riksantikvarens utnyttelsesgrad i drift (post 01–29) ble 96 prosent i 2021. Det er økning i utnyttelsesgraden i 2021 med 3 prosent fra 2020.

Figur 8 - Driftsutgifter 2021

3.3.5 Lønnsutgifter per årsverk

Lønnsutgifter per årsverk i 2021 var på kroner 950 295, som var en økning på 4,4 prosent fra 2020. Årsakene til økningen i lønnsutgifter per årsverk fra 2020 til 2021 er som følger:

  • Vi fikk tildelt en høyere lokal lønnspott ved lokale lønnsforhandlinger i 2021 enn i 2019 og 2020.
  • Ved turnover har konkurransesituasjonen innenfor flere av våre fagfelt endret seg de siste årene, og nyansatte kommer inn med høyere avlønning enn ansatte som sluttet.

Tilgjengelighetserklæring