Del 7 Riksantikvarens anbefalinger

Riksantikvarens anbefalinger

Offentlige myndigheter så vel som utbyggere kan tilrettelegge for en mer klimavennlig tilnærming til bygg.

Avklar ambisjonene

Det er viktig å avklare omfang og ambisjoner for rehabiliterings­arbeidet før start. Det bør være et mål å gjøre så effektive energisparingstiltak som mulig.Effekten må vurderes både ut fra utslipp knyttet til byggematerialer og besparing av energi fra bruk.

Tenk helhetlig

Hvor omfattende rehabiliteringen bør være, avhenger både av byggeteknikk, materialer og konstruksjon, og de kulturhistoriske verdiene i bygget. En grundig gjennomgang av planlagte tiltak må inkludere vurdering av kulturminneverdier.

Utfør livssyklusanalyser

En livssyklus­analyse bør helst gjøres før planlagt rehabilitering. Hva er konsekvensene av å la bygningen være som den er, versus foreslått rehabilitering? Hvis nybygg vurderes, bør riving av den eksisterende bygningen inkluderes i livssyklusen til nybygget. Analysene bør ta i bruk en standard metode for evaluering og rapportering. Analys­en kan gjerne omfatte mer enn enkeltbygninger, som nabolag eller bydeler.

Enkle tiltak kan gjøre mye

Enkle rehabiliteringstiltak kan gi god klimaeffekt uten å skade bygningen. Omfattende energieffektiviseringstiltak kan skade bygningen og samtidig føre til økte bundne utslipp.

Lær av erfaring

Det bør samles inn dokumentasjon over beste praksis basert på egne eller andre rehabiliteringsprosjekter. Slike erfaringer gir verdifull kunnskap for senere prosjekter.

Gi tilskudd

Økonomiske insentiver kan bidra til å utvikle nye teknologier, materialer og løsninger for rehabilitering som ikke svekker kulturelle verdier. Det er spesielt behov for mer kunnskap om energieffektivisering og innpassing av ny teknologi og innovative løsninger i verneverdige bygninger.

FNs bærekraftsmål som verktøy

Bygg- og anleggssektoren er viktig for å oppnå FNs mål for bærekraftig utvikling. Verneverdier er også en del av bærekraftmålene, og må være med i vurderingen av om en bygning skal rehabiliteres – eller om det skal rives og bygges nytt.

I Norge kommer det meste av strømmen som vi bruker på varme, ventilasjon og lys fra fornybar vannkraft. Det betyr at bruken av bygningene ikke gir like høye utslipp av klimagasser som i mange andre land. Foto: Shutterstock

Tilgjengelighetserklæring