Del 4 Strategiens visjon og mål

Strategiens visjon og mål

Visjon og mål i strategien er basert på internasjonale forpliktelser og den nasjonale kulturmiljøpolitikken. Denne vektlegger blant annet at kultur­miljø kan bidra til en bærekraftig samfunns­utvikling, det vil si en utvikling som samtidig ivaretar klima- og miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter.18

Visjon

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap i byer og tettsteder forvaltes i et langsiktig perspektiv, og tas i bruk som ressurser og fellesgoder i bærekraftig samfunnsutvikling.

Mål

Kulturmiljø er viktige for utvikling av attraktive og levbare byer og steder

Levbare byer og steder gir folk muligheter til å leve i miljøer som gir rammer for høy livskvalitet. Dette er menneskevennlige steder som fremmer liv og aktiviteter og er attraktive for befolkningen, besøkende og næringslivet. I begrepet inngår også inspirerende steder og bymiljøer som skaper større fysisk og sosial aktivitet gjennom bebyggelse og felles uteområder, gater, parker og plasser. Det handler om den gode miksen av tilbud som ligger i gangavstand fra hverandre – også kalt ti-minuttersbyen – med trygge forbindelser og gode hverdagskvaliteter. Levbare byer og steder er miljøer som bygger seg opp over tid og utgjør meningsfulle omgivelser med rikholdig historie som kan oppleves. Kulturminner og kulturmiljøer er stedets minner og historiske spor som styrker tilhørigheten og bidrar til stedsidentitet.

Attraktiv og levende bydel I bymiljøet Gravane i Kristiansand lå den opprinnelige fiskebrygga i byen. På 1990-tallet ble det bygget nye bygninger som hadde som formål å gjenskape noe av den gamle atmosfæren som tidligere hadde kjennetegnet området. Området oppfattes i dag som levende og attraktivt takket være variert bruk av miljøet med kaifronter, mindre butikker, fiskemarked og restauranter.
Tilpasning av bygninger i kulturmiljøer med varierende uttrykk I uensartede og sammensatte bymiljøer er det ofte viktig å opprettholde byggehøyder og fasadelinjer mot gaten. Vega scene i Hausmanns gate i Oslo representerer en moderne samtidsarkitektur, men byggehøyder og plassering på tomten viderefører bymiljøets og gatens særtrekk.
Tilpasning av nye bygninger i kulturmiljøer med varierende uttrykk. I homogene og ensartede bymiljøer kan det være aktuelt å videreføre nabobyggenes arkitektur, samtidig som bygninger tilpasses i skala, farge og materialer. Illustrasjon: embark AS / Promenaden management

Tilgjengelighetserklæring