riksantikvarens strategier

November, 2021

Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling

Del 1

Innledning

Kulturmiljø er en ressurs i samfunnsutviklingen. Ikke minst er ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger – gamle og ikke fullt så gamle – et viktig ledd i arbeidet med å få ned klimagassutslippene raskt.

Les mer

Del 2

Overordnede føringer

Byene skal oppleves som attraktive bymiljøer og ha kvaliteter i omgivelsene som bidrar til bedre trivsel, oppvekstsvilkår og inkludering.

Les mer

Del 3

Utfordringer i by- og stedsutvikling

Dårlig tilpasning mellom nye bygninger og eksisterende bygningsmiljø kan være utfordrende for andre bærekraftshensyn og svekke muligheten for å utvikle levbare byer og steder.

Les mer

Del 4

Strategiens visjon og mål

Strategien angir åtte mål og anbefalinger som knyttes til visjon om at kulturminner, kulturmiljøer og landskap i byer og tettsteder forvaltes i et langsiktig perspektiv, og tas i bruk som ressurser og fellesgoder i bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer

Del 5

Mål og anbefalinger for forvaltning
av kulturmiljøer i byer og tettsteder

Kulturarv representerer viktige verdier og fellesgoder for dagens og fremtidens samfunn, og er en viktig ressurs i ivaretakelse og utvikling av attraktive og levbare byer. Her kan du lese mer om målene og de faglige anbefalingene i strategien.

Les mer

Del 6

Strategiens virkeområde og ansvar

Bystrategien skal være et godt verktøy og veiledning for å ivareta kulturmiljø i plan- og byggesaksbehandling.

Les mer

Del 7 - 9

Ordliste, noter og literaturliste

Tilgjengelighetserklæring