Del 3.3 Ressursbruk 2020

Ressursbruk 2020

Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2020, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2. Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag.

Årsaken til økning i lønnsutgifter per årsverk har sammenheng med omorganisering og turnover. Ved ny organisering per 1. februar 2020 ble antall ledere redusert fra 21 til 15. Lederne som gikk ut av sine stillinger ble omplassert til andre stillinger internt og beholdt dermed sin lønn (i henhold til regelverk ved omstilling). I tillegg hadde vi en turnover fra 2019 på 8,4 prosent. Noen av de nyansatte kom inn med høyere avlønning, og det ga nærmest full årseffekt i 2020 og slik sett har ført til høyere lønnsutgifter per årsverk for 2020 sammenlignet med 2019.

Tabell 17 - Oversikt over nøkkeltall 2017-2019
wdt_ID Prosjekt 2018 2019 2020
1 Antall årsverk 140 142 136
2 Samlet tildeling post 01–99 768 264 000 785 628 000 792 235 000
3 Utnyttelsesgrad post 01–29 90 % 90 % 93 %
4 Driftsutgifter 220 875 969 227 726 214 227 557 589
5 Lønnsandel av driftsutgifter 55,90 % 55,80 % 55,90 %
6 Lønnsutgifter per årsverk 881 773 897 445 910 385

Antall utførte årsverk

Tallene for 2020 er hentet ut fra SAP som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid).

Av de 136 utførte årsverk hos Riksantikvaren for 2020 er 129,5 av disse fast ansatte.

Samlet tildeling

Samlet tildeling gikk opp med 0,9 prosent fra 2019, og utgjorde kroner 792 235 000. Økning i samlet tildeling skyldes økt overføring fra 2019 til 2020, og ekstra tildelinger på post 70, Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, og post 74, Fartøyvern, i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020.

Riksantikvaren henviser til Ledelseskommentaren i del VI. Årsregnskapet for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.

Tabell 18 - Oversikt over samlet tildeling i 2020 per post. I kroner.
wdt_ID Samlet tildeling Utgift Beløp i kroner
1 Post 01 Driftsutgifter 153 874 000
2 Post 21 Spesielle driftsutgifter 36 620 000
3 Post 22 Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning 53 495 000
4 Post 49 Kjøp av eiendom 11 132 000
5 Post 60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 600 000
6 Post 70 Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 63 213 000
7 Post 71 Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 163 852 000
8 Post 72 Tekniske og industrielle kulturminner 58 045 000
9 Post 73 Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring 91 196 000
10 Post 74 Fartøyvern 67 060 000

Driftsutgifter

Driftsutgifter var kroner 227 557 589 i 2020, og gikk ned med 0,07 prosent (169 000 kroner) fra 2019. Lønnsandelen utgjorde 55,9 prosent av dette, og gikk opp med 0,1 prosent fra 2019.

De totale driftsutgifter, som lønnsandel på 55,9 prosent i tabellen er regnet ut fra, er summen av flere poster. Totale driftsutgifter basert utelukkende på post 01, utgjør 77 prosent.

Riksantikvarens utnyttelsesgrad drift (post 01 – 29) ble 93 prosent i 2020. Det er økning i utnyttelsesgraden i 2020 med 3 prosent fra 2019.

Lønnsutgifter per årsverk

Lønnsutgifter per årsverk i 2020 var på 910 385 kroner, som var en økning på 1,4 prosent fra 2019.

Tabell 19 - Oversikt over volumtall 2018-2020
wdt_ID Volumtall 2018 2019 2020
1 Medieoppslag 6674 6710 5650
2 Dokumentflyt 20324 21711
3 Antall innsynsbegjæringer 2102 2617 2692
4 Antall registrerte klagesaker* 89

*Ny kategori. Vi tok i bruk ny arkivnøkkel i 2020 som har egen kode for klagesaker. Følges opp i framtidige årsrapporter.

Tilgjengelighetserklæring