Kap. 1 Forord av Riksantikvar Hanna Geiran

Kulturmiljøforvaltning er en del av løsningen

Klimaendringene er vår tids store utfordring. Kulturminner, kulturmiljø og landskap påvirkes av disse endringene og utsettes for store påkjenninger. I årene som kommer, vil påkjenningene øke. Klimaendringene fører til at vi står i fare for å miste kulturmiljø, både som følge av råte og kjemisk nedbrytning, men også som følge av hyppigere ekstremhendelser som flom, storm og skred. Utviklingen utfordrer forvaltningens arbeid med å ta vare på viktige kulturhistoriske verdier og interesser.

Alle har et ansvar for å nå klimamålene i Parisavtalen. Skal vi klare å begrense negative virkninger av klimaendringene, er det avgjørende å senke klimagassutslippene raskt nok. Den gode nyheten er at vi vet at bevaring, oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygninger kan bidra i dette arbeidet. Tar vi vare på og bruker bygninger på skånsomt og oppfinnsomt vis, vil vi kunne redusere klimagassutslipp og også bevare viktige kulturhistoriske verdier. Aktørene på kulturmiljøfeltet har kompetanse i rehabilitering og ombruk, og vi ser stadig flere gode eksempler på ny bruk av bygninger, med gunstige ringvirkninger. Kulturminner, kulturmiljø og landskap gir oss kunnskap om hvordan ulike klimautfordringer har blitt møtt før. Dette gir et godt grunnlag for å håndtere også dagens klimautfordringer.

Mennesker har til alle tider måtte tilpasset seg rådende klimaforhold. De fleste kulturminner er tradisjonelt blitt til – og blitt holdt ved like – på en måte som etterlater beskjedne klimaavtrykk. Materialene har vært miljøvennlige, kortreiste og holdbare. Inngrepene i landskapet var begrenset til det nødvendigste. Kulturlandskap har tradisjonelt blitt holdt i hevd på en måte som opprettholdt artsmangfoldet. På bakgrunn av dette er kulturmiljø viktige kilder til bærekraftig bruk av ressurser. Kulturhistorien kan åpne for å planlegge for framtiden og tilrettelegge for en bærekraftig utvikling. Denne kunnskapen har overføringsverdi til andre sektorer i samfunnet.

Utfordringene er likevel mange, og det er et stort behov for en samlet og målrettet forvaltningspraksis for kulturmiljø og klima. Denne klimastrategien er et verktøy for alle som jobber med kulturmiljø. Den skal tydeliggjøre på hvilken måte kulturmiljø bidrar til å redusere klimagassutslipp, og skal bidra til at aktørene på kulturmiljøfeltet står sterkere rustet i møte med klimaendringene i årene som kommer.

riksantikvar Hanna Geiran Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren

Tilgjengelighetserklæring