Del 3.3 Ressursbruk

Ressursbruk

Riksantikvaren jobber kontinuerlig med å digitalisere tjenestene, omstille og effektivisere driften og tilpasse bemanningen. Nedenfor presenteres informasjon om Riksantikvarens ressursramme og ressursbruk i 2022, herunder kommentarer til nøkkeltallene som ble presentert i del 2. Nøkkeltallene gir et sammenligningsgrunnlag for de siste tre år. 62 prosent av utgiftene på Riksantikvarens kapittel 1429 i 2022 er knyttet til tilskuddsposter til forskjellige formål.

Figur 5 - Regnskap per områder i 2022

3.3.1 Nøkkeltall

Samlet tildeling består av overføring fra forrige regnskapsår og årets tildeling fra overordnet departement på Riksantikvarens kapittel og poster, jf. bevilgningsrapporteringen og note A.

Tabell 4 - Oversikt over nøkkeltall 2020-2022

wdt_ID Oversikt over nøkkeltall 2020-2022 2020 2021 2022
1 Antall årsverk 136 129 129
2 Samlet tildeling post 01-99 i kroner 792 235 000 778 373 000 738 335 000
3 Utnyttelsesgrad post 01-29 93% 96% 99%
4 Driftsutgifter i kroner 227 557 589 228 777 456 233 781 081
5 Lønnsandel av driftsutgifter 55,9 % 53,5% 53,0%
6 Lønnsutgifter per årsverk i kroner 910 385 950 295 690 908

Driftsutgifter er summen av utbetalinger til drift på Riksantikvarens kapittel og på de gitte belastningsfullmakter, jf. oppstilling av artskontorapportering.

Prosentvis lønnsandel av driftsutgifter på Riksantikvarens kapittel/post 1429.01 i 2022 utgjør cirka
76 prosent.

Tabell 5 - Samlet tildeling over kap. 1429 og 4429 i 2022 per post

wdt_ID Post Beskrivelse Beløp
1 Post 01 Driftsutgifter 160 925 000
2 Post 21 Spesielle driftsutgifter 32 718 000
3 Post 22 Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning 43 108 000
4 Post 60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 824 000
5 Post 70 Automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 39 038 000
6 Post 71 Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 145 940 000
7 Post 72 Tekniske og industrielle kulturminner 59 036 000
8 Post 73 Bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring 89 705 000
9 Post 74 Fartøyvern 73 710 000
10 Post 75 Fartøyvernsentrene 20 958 000
11 Post 77 Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet 12 612 000
12 Post 79 Verdensarven 57 902 000
13 Post 02 Oppdrag og andre div. inntekter -2 721 000
14 Post 09 Internasjonale oppdrag -3 529 000
15 Sum tildeling 738 355 000

3.3.2 Antall utførte årsverk

Tallene for 2022 er hentet ut fra SAP som følger Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) beregning av årsverk, det vil si fratrekk for fravær utover en dag. Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær utover en dag (unntatt ferieuttak eller avspasering av fleksitid og reisetid). Av de 129 utførte årsverk hos Riksantikvaren for 2022 er 108 av disse fast ansatte.

Tabell 6 - Antall utførte Årsverk

wdt_ID Antall utførte årsverk 2020 2021 2022
1 Antall årsverk 136 129 129
Antall utførte årsverk 2020 2021 2022

3.3.3 Samlet tildeling post 01 - 99

Samlet tildeling gikk ned med 5,1 prosent fra 2021, og utgjorde kroner 738 335 000.

Nedgang i samlet tildeling skyldes hovedsakelig mindre overføring fra 2021 til 2022. Riksantikvaren henviser til Ledelseskommentaren i del VI. Årsregnskapet for nærmere forklaringer og vurderinger av vesentlige forhold ved Riksantikvarens årsregnskap.

Tabell 7 - Samlet tildeling post 01 - 99

wdt_ID Nøkkeltall 2020 2021 2022
1 Samlet tildeling post 01-99 785,628,000 792,235,000 778,373,000

3.3.4 Driftsutgifter

Driftsutgifter var kroner 233 781 081 i 2022, og gikk opp med 2,1 prosent fra 2021. Lønnsandelen utgjorde 53,0 prosent av dette, og gikk ned med 0,5 prosent fra 2021.

Tabell 8 - Driftsutgifter

wdt_ID Nøkkeltall 2020 2021 2022
1 Driftsutgifter i kroner 227 557 589 228 777 456 233 781 081
2 Lønnsandel av driftsutgifter 55,9 % 53,5 % 53,0 %

Riksantikvarens utnyttelsesgrad drift (post 01 – 29) ble 99 prosent i 2022. Det er økning i utnyttelsesgraden i 2022 med 3 prosent fra 2021.

Tabell 9 - Driftsutgifter

wdt_ID Nøkkeltall 2020 2021 2022
1 Utnyttelsesgrad post 01-29 93 % 96 % 99 %

Figur 6 - Driftsutgifter

3.3.5 Lønnsutgifter per årsverk

Lønnsutgifter per årsverk i 2022 var på kroner 960 908, som var en økning på 1,1 prosent fra 2021. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret i 2022.

Tabell 10 - 10

wdt_ID Nøkkeltall 2020 2021 2022
1 Lønnsutgifter per årsverk i kroner 910 385 950 295 960 908

Tilgjengelighetserklæring